Co považuje zákon za školní úraz

Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou, ve školní jídelně a ve školní družině.

Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět. Stejně tak není za školní úraz považována událost, o které bude žák informovat pedagogického pracovníka školy až dodatečně následující den.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni hlásit ihned učiteli nebo dohled konajícímu zaměstnanci školy. (viz. Školní řád a informace na třídních schůzkách)

Záznam o úrazu škola vyhotovuje pouze, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo jde-li o smrtelný úraz.

 

Jak postupuje škola ihned po úrazu?

Žákovi bude poskytnuta 1. pomoc. Pokud úraz vyžaduje rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajistí doprovod do zdravotnického zařízení. V případě úrazu žáka bude zákonný zástupce vždy neprodleně informován pracovníkem školy telefonicky nebo prostřednictvím Školy online.

 

Odškodnění úrazu

Zákonný zástupce může požádat školu o náhradu škody. Vyplní žádost o odškodnění úrazu žáka a formulář Posudek o bolestném pro zdravotní pojišťovnu, které si stáhne z webových stránek a spolu s dokladem o prvním ošetření u lékaře odevzdá v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli.

Škola pak zajistí odeslání dokumentace na pojišťovnu, která Vám vyplatí případné odškodnění.

Pokud je úraz způsoben jinou osobou, a to úmyslně, je toto uvedeno v Knize úrazů, stejně tak v Zápisu o úrazu. Pojišťovna si tak vyhrazuje právo, aby se původce zranění spolupodílel na finančním plnění pojistné události.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015